Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hợp tác xã có từ 10 thành viên trở lên bắt buộc  kiểm toán độc lập hàng năm

Hợp tác xã có từ 10 thành viên trở lên bắt buộc kiểm toán độc lập hàng năm

Dự thảo Luật hợp tác xã sửa đổi lần này, Ban soạn thảo bổ sung một chương riêng về kiểm toán. Trong đó quy định về kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn kiểm toán HTX, liên hiệp HTX thế giới, pháp luật về kiểm toán ở nước ta

Góc Nhìn- 3 ngày trước

Hợp tác xã không bị khống chế tỷ lệ cung ứng sản phẩm

Hợp tác xã không bị khống chế tỷ lệ cung ứng sản phẩm

Sau gần 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phát triển ở hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế thành viên, hộ gia đình, cá thể.

Sự việc- 1 tháng trước

Quả đấm thép phòng chống thảm họa, sự cố

Quả đấm thép phòng chống thảm họa, sự cố

Theo Bộ Quốc phòng – đơn vị chủ trì soạn thảo Luật Phòng thủ dân sự, bối cảnh hiện nay dễ phát sinh nhiều thảm họa, sự cố, đòi hỏi phải có quy định rõ từng loại thảm họa, sự cố, từ đó phân định trách nhiệm các lực lượng tham gia ứng phó...

Sự việc- 1 tháng trước

Bắt buộc kiểm định chất lượng đầu vào mới được thi tuyển công chức

Bắt buộc kiểm định chất lượng đầu vào mới được thi tuyển công chức

Trong những năm qua, hoạt động tuyển dụng công chức ở nước ta đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế và cần có sự thống nhất trong hoạt động tuyển chọn cán bộ để bảo đảm chất lượng đầu vào cán bộ, công chức.

Sự việc- 1 tháng trước

Đầu tư và tổ chức giao thông cao tốc: Giao cho địa phương để chủ động hay dồn gánh nặng?

Đầu tư và tổ chức giao thông cao tốc: Giao cho địa phương để chủ động hay dồn gánh nặng?

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 04, trong đó yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, đồng thời làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc tổ chức giao thông và quản lý, bảo trì đường cao tốc do địa phương đầu tư.

Sự việc- 2 tháng trước

Nguy cơ trục lợi nếu hỗ trợ bằng tiền mặt cho hoạt động nuôi biển

Nguy cơ trục lợi nếu hỗ trợ bằng tiền mặt cho hoạt động nuôi biển

Dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thuỷ sản gồm có 4 chương, 17 điều, hướng tới mục tiêu giải quyết những bất cập hiện hữu; hiện thực hóa các chủ trương, chính sách phát triển thủy sản và đưa ra các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn để ngư dân yên tâm bám biển sản xuất.

Sự việc- 2 tháng trước