Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

"Siết" quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ tài sản, tiền ảo

Hải Hà - 13/07/2022 | 15:25 (GTM + 7)

Sau hơn 8 năm thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền, công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định...

Tuy nhiên, hiện nay có một  số hoạt động mới phát sinh như các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ... Khung pháp lý của các hoạt động này đang trong giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện.

Do đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định để phù hợp với sự phát triển của thị trường hiện nay.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang soạn thảo Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) với việc bổ sung thêm một số đối tượng báo cáo và quy định về các biện pháp phòng chống rửa tiền  nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung.

Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) có những quy định mới nào về quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và cung ứng dịch vụ tài sản ảo, tiền ảo trong phòng, rửa tiền?

 

Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)  gồm 5 Chương, 61 Điều. Trong đó, Chương I: Những quy định chung, gồm 8 Điều; Chương II: Biện pháp phòng, chống rửa tiền, gồm 4 Mục, 32 Điều; Chương III: Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền, gồm 15 Điều; Chương IV: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền, gồm 3 Điều và Chương V: Điều khoản thi hành.

Mục đích của việc xây dựng Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)  nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật phòng, chống rửa tiền hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.

Đồng thời, xây dựng hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung.

Quan điểm xây dựng Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền là Luật cần đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; cụ thể hóa các chủ trương, chiến lược, kế hoạch của Chính phủ trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền tham khảo, cụ thể hóa các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở đảm bảo phù hợp với các điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; tham khảo pháp luật của một số quốc gia có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Cần thiết phải sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định để phù hợp với sự phát triển của thị trường hiện nay. ảnh minh hoạ (internet)

Cần thiết phải sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định để phù hợp với sự phát triển của thị trường hiện nay. ảnh minh hoạ (internet)

Về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Luật kế thừa quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012, theo đó, quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền.

Dự thảo hiện đang được tổ chức lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan và quần chúng nhân dân. Sau khi lấy ý kiến và điều chỉnh, Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền sẽ trình Chính phủ .

Dự thảo sẽ bổ sung những quy định phòng, chống tình trạng rửa tiền. ảnh minh hoạ (internet)

Dự thảo sẽ bổ sung những quy định phòng, chống tình trạng rửa tiền. ảnh minh hoạ (internet)

Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền kế thừa quy định về đối tượng báo cáo phòng, chống rửa tiền tại Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012, bao gồm tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.

Điểm mới của Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền bổ sung một số hoạt động kinh doanh mới phát sinh có tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền mà tổ chức thực hiện hoạt động đó phải thực hiện báo cáo. Bao gồm tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ. Đây là những hoạt động tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền, do các hoạt động này được thực hiện trực tuyến.

Thông tin của các bên trong giao dịch trực tuyến thường sử dụng mã số, ký hiệu và có tính ẩn danh cao, gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành điều tra, truy vết tội phạm. Với việc bổ sung thêm đối tượng báo cáo sẽ tạo cơ sở pháp lý để quản lý về phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức này ngay khi có khung pháp lý điều chỉnh.

Hiện, Việt Nam chưa có đánh giá cụ thể về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố phát sinh từ các hoạt động tài sản ảo và dịch vụ tài sản ảo. Và cũng mới có quy định tài sản ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán nhưng không bao gồm "tài sản" và việc sử dụng tài sản ảo cho các mục đích khác ngoài thanh toán.

Việc bổ sung quy định này cũng phù hợp với xu hướng chung của pháp luật về phòng, chống rửa tiền của các quốc gia trên thế giới. Hiện có hơn 90 quốc gia đã quy định các tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo là đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền.

Việc bổ sung những quy định mới sẽ phù hợp với luật pháp quốc tế (ảnh minh hoạ: Internet)

Việc bổ sung những quy định mới sẽ phù hợp với luật pháp quốc tế (ảnh minh hoạ: Internet)

Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi bổ sung quy định các đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền đối với tất cả các sản phẩm dịch vụ sử dụng công nghệ mới khác với công nghệ đang sử dụng và trước khi đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Quy định này có tính khả thi?

PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội về nội dung này:

PV: Xin ông cho biết về sự cần thiết phải xây dựng Dự thảo Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi)?

Đại biểu Phạm Văn Hòa: Luật phải đi vào cuộc sống của người dân và làm sao được người dân đồng tình ủng hộ, nhất là những cái bất cập, những cái khó khăn Luật quy định các cơ quan chức năng không thực hiện được, nên tôi nghĩ rằng việc sửa đổi lần này là hết sức cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt trong việc phòng chống rửa tiền từ nước ngoài vào Việt Nam cũng như từ Việt Nam đi ra nước ngoài làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô và tình hình lạm phát ở nước ta rất nguy hại. Cho nên cần sửa đổi Luật để ngăn chặn những hành vi rửa tiền  của những người hoạt động bất hợp pháp để kiềm chế lạm phát cũng như ổn định kinh tế vĩ mô ở nước ta.

Dự thảo Luật phòng chống rửa tiền, Ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua Quốc hội kỳ họp lần thứ 3 và dự kiến sẽ trình Quốc hội  trong kỳ họp lần thứ 4 theo quy định 1 kỳ họp, chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều bất hợp lý trong kỳ họp lần này. Theo quy trình sẽ vào 2 kỳ họp nhưng Luật Phòng chống rửa tiền rất ngắn, cho nên Quốc hội sẽ bàn, thảo luận và cho ý kiến trong 1 kỳ họp.

PV: Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) bổ sung quy định tất cả các dịch vụ sử dụng công nghệ mới trước khi đi vào hoạt động đều phải đánh giá rủi ro về rửa tiền. Ông đánh giá như thế nào về tính khả  thi của quy định này?

Đại biểu Phạm Văn Hòa: Cần đánh giá tính rủi ro khi mà thực hiện trong các hoạt động hoạt động chuyên môn của các ngành, nghề hay của các tổ chức cá nhân là hết sức cần thiết. Tuy nhiên đây là một vấn đề khó, vấn đề mới chưa có tiền lệ.

Tôi cho rằng cũng cần có thời gian. Luật ban hành cũng cần có Nghị định hoặc hướng dẫn rành mạch, rõ ràng, cụ thể của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính để các tổ chức, cá nhân có báo cáo đánh giá tác động thì mới dễ dàng.

Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, Việt Nam đã hội nhập, quan hệ với nhiều quốc gia trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, thương mại. Ở quốc gia bên ngoài họ có cái gì thì Việt Nam có cái đó. Có những việc Việt Nam chưa quản lý được, chưa nắm được thì chúng ta phải có những quy định rạch ròi, cụ thể để quản lý trên lĩnh vực này.

Tuy nhiên cũng không nên khắt khe, ràng buộc, quy định nhiều thủ tục hành chính, rườm rà, gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp, hoạt động tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực này.

PV: Vâng. Xin cảm ơn ông!

Luật phải đi vào cuộc sống của người dân (ảnh minh hoạ: internet)

Luật phải đi vào cuộc sống của người dân (ảnh minh hoạ: internet)

Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền bổ sung quy định yêu cầu các tổ chức tài chính được cấp phép cung cấp tài sản ảo, tiền ảo và cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ thực hiện báo cáo về phòng, chống rửa tiền. Vì sao phải thắt chặt quản lý nhóm đối tượng này? 

PV VOV Giao thông trao đổi với Chuyên gia kinh tế, TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia về điều này:

PV: Theo ông, vì sao phải “siết” quản lý hoạt động của các tổ chức tài chính được cấp phép cung cấp tài sản ảo, tiền ảo và cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ? 

TS Cấn Văn Lực: Đó là cái tất yếu và cái cũng cần thiết. Bởi vì, bây giờ đang có rất nhiều giao dịch thanh toán số, chuyển tiền số đã và đang diễn ra, rủi ro về công nghệ hiện nay đã và đang tăng lên.

Công nghệ gắn với tài chính ngân hàng đã và đang phát triển tương đối nhanh, chẳng hạn như Fintech, như huy động vốn cộng đồng. Rõ ràng những cái đó cần có những phương án phù hợp để kiểm soát về khả năng phòng chống rửa tiền.

Trên thế giới người ta cũng đang làm. Đó là xu hướng, xu thế chung bởi vì phát triển tài sản số và tiền kỹ thuật. Mình mà không làm đương nhiên mình vi phạm về Phòng chống rửa tiền quốc tế và đương nhiên quốc tế phạt mình rất nặng.

PV:  Dự thảo  Luật bổ sung quy định, khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý đối với ngân hàng đối tác nước ngoài, đối tượng báo cáo phải thu thập thông tin giám sát về ngân hàng nước ngoài đó. Ông nghĩ sao về quy định này? 

TS Cấn Văn Lực: Điều đó tùy thuộc vào thiện chí của ngân hàng của bên kia. Trong phần thông tin chia sẻ giữa 2 bên có thêm phần thông tin đó. Nhưng chúng ta không nên quy định cái đó là bắt buộc mà nên ở dạng khuyến khích. Bởi vì nếu bắt buộc không làm được lại thành vi phạm pháp luật.

Nhà nước cũng nên xem xét lại, có những cái bắt buộc, có những cái khuyến khích, có những cái chúng ta thí điểm như dạng cơ chế sandbox. Thứ ba cũng cần có lộ trình để đảm bảo tính khả thi .

PV: Vâng. Xin cảm ơn ông!

Chỉ trong vòng 6 năm, số lượng công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) thì đến nay, Việt Nam đã có khoảng 160 công ty, tăng gấp gần 4 lần. Năm 2021, thị trường Fintech Việt Nam chứng kiến những bước tiến nhảy vọt khi nền kinh tế Internet đạt giá trị 21 tỷ USD, xếp thứ 70 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Cùng với nhiều hoạt động kinh doanh mới dựa trên nền tảng số, những hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro về rửa tiền do hầu hết được thực hiện trực tuyến và có tính ẩn danh cao.

Với những quy định mới tại Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi, những bất cập hiện hành có thể được khắc phục trong thời gian tới.

Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho Dự thảo qua hotline: 02437.91.91.91, qua fanpage VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

---

Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” lúc 15h30 đến 15h50, thứ Hai và thứ Tư hàng tuần trên FM91, vovgiaothong.vn, hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động: Spotify, Aple Podcast và Google Podcast. 

Ý kiến của bạn
Giáo viên bị xử phạt vì không nhắc học viên nhường đường cho xe ưu tiên

Giáo viên bị xử phạt vì không nhắc học viên nhường đường cho xe ưu tiên

Giáo viên Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe khai nhận, bản thân có nghe tín hiệu còi đèn ưu tiên từ lực lượng CSGT, nhưng nghĩ sắp đến đoạn rẽ trái phía trước nên đã không nhắc nhở học viên nhường đường cho xe ưu tiên.

3 trường hợp khai nhận là phóng viên và 7 công chức khi vi phạm nồng độ cồn

3 trường hợp khai nhận là phóng viên và 7 công chức khi vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 23/9, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 199 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, trong các trường hợp vi phạm có nhiều trường hợp khai nhận là phóng viên, nhà báo và nhiều cán bộ công chức.

Đề xuất phí sử dụng Vành đai 4 là 1.900 đồng/ km

Đề xuất phí sử dụng Vành đai 4 là 1.900 đồng/ km

UBND TP. Hà Nội vừa báo cáo bổ sung với HĐND thành phố về việc ý kiến tác động thực hiện Dự án thành phần 3 (PPP) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

TP. Thủ Đức: Đường chi chít 'ổ gà, ổ voi' gây mất  ATGT

TP. Thủ Đức: Đường chi chít "ổ gà, ổ voi" gây mất ATGT

Hơn 3 năm qua, đường Bưng Ông Thoàn đoạn từ giao lộ Đình Phong Phú đến cầu Vàm Xuồng thuộc địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng khiến người đi đường và các hộ kinh doanh, buôn bán gặp nhiều khó khăn.

Du lịch đêm Hà Nội đang thiếu 'màu'

Du lịch đêm Hà Nội đang thiếu "màu"

Lượng khách đến Thủ đô Hà Nội 8 tháng vừa qua được thống kê đang có mức tăng trưởng tốt, với 16,9 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,79 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, mức chi tiêu của khách du lịch dành phần lớn cho các dịch vụ ăn uống, đi lại, lưu trú đang tăng chậm.

Dự thảo Nghị định Luật hợp tác xã: Quy định điều kiện tạm ngừng, chấm dứt cho vay nội bộ

Dự thảo Nghị định Luật hợp tác xã: Quy định điều kiện tạm ngừng, chấm dứt cho vay nội bộ

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2023 là hợp tác xã nếu có số nợ quá hạn vượt quá 5% tổng dư nợ sẽ buộc phải tạm ngừng, chấm dứt cho vay nội bộ.

TP.HCM: 2 nạn nhân nặng nhất trong vụ sập nhà giờ ra sao?

TP.HCM: 2 nạn nhân nặng nhất trong vụ sập nhà giờ ra sao?

Đến khuya ngày 24/09, các bác sĩ mới phẫu thuật xong và truyền máu giúp 2 nạn nhân sập căn nhà 4 tầng tại hẻm 133 đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM, tạm thời qua cơn nguy kịch.

// //