ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Các lỗi vi phạm nào bị tịch thu xe vĩnh viễn theo Nghị định 100? 

Lê Tùng
Tịch thu phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức.

Theo quy định tại Nghị định 100/2019 thì tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm giao thông đường bộ dưới đây sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước.

Việc xử lý tất cả các phương tiện vi phạm quy định về giao thông đường bộ bị tịch thu được thực hiện theo quy định tại Điều 82 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn