Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hạn chế ảnh hưởng môi trường từ hoạt động khai thác tài nguyên biển

Hạn chế ảnh hưởng môi trường từ hoạt động khai thác tài nguyên biển

Sau gần 6 năm thực hiện Nghị định số 40 của Luật TNMT biển và hải đảo và hơn 1 năm triển khai NĐ 11 (thay thế Nghị định số 51) quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, một số quy định đã không còn phù hợp với thực tế.

Sự việc- 1 năm trước