Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bộ GTVT sẽ làm rõ việc gần 40.000 xe bị dán chồng thẻ thu phí không dừng

Bộ GTVT sẽ làm rõ việc gần 40.000 xe bị dán chồng thẻ thu phí không dừng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ (VETC và VDTC) báo cáo số liệu cụ thể trước ngày 15/8, trên cơ sở đó sẽ báo cáo Bộ GTVT biện pháp xử lý.

Giao thông- 3 tháng trước