Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bộ GTVT đề xuất xóa, hợp nhất một số đơn vị

Bộ GTVT đề xuất xóa, hợp nhất một số đơn vị

Bộ GTVT đề xuất xóa, sáp nhập một tổng cục và ba cơ quan tham mưu, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Giao thông- 2 tháng trước