Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giải pháp nào cho rác thải nông nghiệp?

Giải pháp nào cho rác thải nông nghiệp?

ĐBSCL có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đi cùng đó là vấn đề quản lý và xử lý chất thải nông nghiệp sao cho hiệu quả; bởi thực tế, các loại chất thải nông nghiệp ngày càng nhiều tại các vùng nông thôn trong khi khả năng đầu tư cho xử lý và giảm thiểu ô nhiễm lại rất hạn chế

Thành phố tôi yêu- 2 tháng trước