Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chính phủ yêu cầu hoàn chỉnh giải pháp, nguồn lực quy hoạch mạng lưới đường sắt

Chính phủ yêu cầu hoàn chỉnh giải pháp, nguồn lực quy hoạch mạng lưới đường sắt

Mục tiêu đến năm 2030 là cải tạo nâng cấp để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, kết nối thông suốt tuyến đường sắt liên vận quốc tế.

Giao thông- 3 tháng trước