Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cải tổ lại thanh tra chuyên ngành, chống tiêu cực, nhũng nhiễu

Cải tổ lại thanh tra chuyên ngành, chống tiêu cực, nhũng nhiễu

Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Thanh tra đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sự việc- 1 tháng trước