ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: luật môi trường

Phân loại rác thải sinh hoạt: Cần thời gian để nâng cao ý thức

Cần có một thời gian nhất định để vận động ý thức người dân và cũng tạo điều kiện cho người dân tăng chi phí hơn về tiền bạc và thời gian để làm chuyện này.

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn