ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: thiên kiến nhận thức

Aspirin buổi chiều: Tìm hiểu về 12 thiên kiến nhận thức (Phần 2)

Thiên kiến nhận thức, nghĩa là những lỗi hệ thống trong quá trình tư duy, nói một cách nôm na chúng ta có thể hơi thiên vị một góc nhìn.

Aspirin buổi chiều: Tìm hiểu về 12 thiên kiến nhận thức

Thiên kiến nhận thức, nghĩa là những lỗi hệ thống trong quá trình tư duy nói một cách nôm na chúng ta có thể hơi thiên vị một góc nhìn.

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật