Vạ miệng khôn lường khi nói đùa có bom trên máy bay và cần làm gì để ngăn chặn